• Câu chuyện

Khi virus là nhân vật chính

Khi virus là nhân vật chính

Còn lúc nào phù hợp hơn để xem phim về đại dịch vào lúc này, nhất là những phim mang tính hiện thực, lại còn khoa học. Bạn sẽ không chỉ được giải trí...